PZHGP ODDZIAŁ 0221 Sieradz


Komunikaty 2020

HARMONOGRAM LOTÓW GOŁĘBI MŁODYCH

LISTA OKRĘGOWA Z LOTU NARODOWEGO BRUKSELA

SERIA


Wspólna lista oddziałów Sieradz 2, Zelów i Zduńska Wola z lotu nr 11 Helmstedt 4

Wspólna lista oddziałów Sieradz 2, Zelów i Zduńska Wola z lotu nr 10 Oelde 2

Wspólna lista oddziałów Sieradz 2, Zelów i Zduńska Wola z lotu nr 8 Helmstedt 3

Wspólna lista oddziałów Sieradz 2, Zelow i Zduńska wola z lotu nr 7 Oelde

Wspólna lista oddziałów Sieradz 2, Zelow i Zduńska wola z lotu nr 5 Helmstedt 2

Harmonogram lotów gołębi dorosłych

Plan lotów gołębi dorosłych
Informacja Prezydenta PZHGP


Dodano 24 kwietnia 2020 o godz. 17:33

Wobec obowiązywania stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 20.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U.2020.491) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.697) przewidującym do odwołania zakaz zgromadzeń, a także imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań danej osoby z jej osobami najbliższymi w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub z osobami najbliższymi osobie, z którą pozostaje we wspólnym pożyciu, biorąc pod uwagę, że powyższego ograniczenia nie stosuje się wyłącznie do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzeniem działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, informuję co następuje:

LOTY PRÓBNE LUB KONKURSOWE, 
W TYM LOTY DO WSPÓŁZAWODNICTWA O MISTRZOSTWO POLSKI,
NIE MOGĄ BYĆ ORGANIZOWANE DO ODWOŁANIA.

                                                       Prezydent PZHGP Krzysztof Kawaler
Informacja Prezydenta PZHGP


Dodano 17 kwietnia 2020 o godz. 18:05

Wobec obowiązywania z dniem 20 marca 2020 r. do odwołania stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 20.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U.2020.491) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.658) przewidującym do odwołania zakaz zgromadzeń, a także imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań danej osoby z jej osobami najbliższymi w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub z osobami najbliższymi osobie, z którą pozostaje we wspólnym pożyciu, biorąc pod uwagę, że powyższego ograniczenia nie stosuje się wyłącznie do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzeniem działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, informuję co następuje:

I. loty próbne lub konkursowe nie mogą być organizowane do odwołania;
II. w terminie regulaminowym należy przesłać do Zarządu Głównego spisy oraz plany lotów uchwalone przez Zarządy Oddziałów i podane do wiadomości członków w miesiącu grudniu, ponieważ uchwalenie korekt planów lotów będzie możliwe dopiero wraz z przywróceniem możliwości odbywania posiedzeń kolegialnych poszczególnych władz związkowych wszystkich szczebli, zaś podejmowanie uchwał poza posiedzeniami nie jest przewidziane w obowiązującym Statucie PZHGP;
III. w obowiązującym stanie prawnym nie jest możliwe także odbywanie współzawodnictwa lotowego Mistrzostwa Polski w dniach 25 – 26 kwietnia 2020 r.

Kolejna informacja w sprawie lotów zostanie podana przed dniem 25.04.2020 roku.

Prezydent PZHGP Krzysztof Kawaler
Spisy gołębi dorosłych przyjmowane będą w Sekcjach do 29 marca 2020 roku

Spisy gołębi młodych do 26 lipca 2020 roku.
INFORMACJA
Zmianie ulega termin zebrania Delegatów PZHGP Oddział Sieradz 2.
Zebranie odbędzie się 01.03 2020 o godz 15.00
Lokal bez zmian.Sieradz ul. ks. Apolinarego Leśniewskiego 18 .Szkoła Podstawowa nr 4.
Powodem zmiany terminu jest rezygnacja z funkcji Prezesa Oddziału Sieradz 2  kol. Brocki Emilian.
Rezygnacja ta wpłynęła na sekretariat Zarządu 12 lutego. Dlatego tez musi zostać dotrzymany termin minimum 14 dni na ogłoszenie o zebraniu.

Porządek Walnego Zebrania Delegatów Oddział Sieradz 2
             na dzień 01.03.2020 roku.

1 .Otwarcie zebrania.
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Wybór przewodniczącego i protokólanta zebrania.
4. Wybór Komisji Wniosków.
5. Przedstawienie sprawozdań
   a.  Wiceprezesa ds. Organizacji lotów
   b. Wiceprezesa ds.Finansowych
   c. Wiceprezesa ds.Gospodarczych
   d. Sekretarza
   e. Oddziałowej Komisji Rewizyjnej
   f. Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej
6. Dyskusja nad sprawozdaniami
7. Przedstawienie wniosku przez Komisję Rewizyjną w sprawie udzielenia-nieudzielenia absolutorium
za rok sprawozdawczy - głosowanie jawne
8. Wybór Prezesa Zarządu Oddziału Sieradz 2.
   a. wybór Komisji Matki
   b. zgłaszanie kandydatów na Prezesa Oddziału
   c. wybór Komisji Skrutacyjnej
   d. wybór Prezesa Oddziału Sieradz 2 - głosowanie tajne
9. Omówienie projektu i uchwalenie preliminarza budżetowego Oddziału na 2020 rok
10. Omówienie planów gołębi dorosłych i młodych oraz przedstawienie współzawodnictwa lotowego na 2020 r.
11. Podjęcie uchwał przez Komisję Wniosków
12. Zakończenie zebrania.
         


  


  


 


  


  


  


  


  


   


 


  


 


 


© C O P Y R I G H T S 2009: WWW.SUPERHODOWCA.PL