PZHGP ODDZIAŁ 0221 Sieradz


Komunikaty 2020


Spisy gołębi dorosłych przyjmowane będą w Sekcjach do 29 marca 2020 roku

Spisy gołębi młodych do 26 lipca 2020 roku.




INFORMACJA
Zmianie ulega termin zebrania Delegatów PZHGP Oddział Sieradz 2.
Zebranie odbędzie się 01.03 2020 o godz 15.00
Lokal bez zmian.Sieradz ul. ks. Apolinarego Leśniewskiego 18 .Szkoła Podstawowa nr 4.
Powodem zmiany terminu jest rezygnacja z funkcji Prezesa Oddziału Sieradz 2  kol. Brocki Emilian.
Rezygnacja ta wpłynęła na sekretariat Zarządu 12 lutego. Dlatego tez musi zostać dotrzymany termin minimum 14 dni na ogłoszenie o zebraniu.

Porządek Walnego Zebrania Delegatów Oddział Sieradz 2
             na dzień 01.03.2020 roku.

1 .Otwarcie zebrania.
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Wybór przewodniczącego i protokólanta zebrania.
4. Wybór Komisji Wniosków.
5. Przedstawienie sprawozdań
   a.  Wiceprezesa ds. Organizacji lotów
   b. Wiceprezesa ds.Finansowych
   c. Wiceprezesa ds.Gospodarczych
   d. Sekretarza
   e. Oddziałowej Komisji Rewizyjnej
   f. Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej
6. Dyskusja nad sprawozdaniami
7. Przedstawienie wniosku przez Komisję Rewizyjną w sprawie udzielenia-nieudzielenia absolutorium
za rok sprawozdawczy - głosowanie jawne
8. Wybór Prezesa Zarządu Oddziału Sieradz 2.
   a. wybór Komisji Matki
   b. zgłaszanie kandydatów na Prezesa Oddziału
   c. wybór Komisji Skrutacyjnej
   d. wybór Prezesa Oddziału Sieradz 2 - głosowanie tajne
9. Omówienie projektu i uchwalenie preliminarza budżetowego Oddziału na 2020 rok
10. Omówienie planów gołębi dorosłych i młodych oraz przedstawienie współzawodnictwa lotowego na 2020 r.
11. Podjęcie uchwał przez Komisję Wniosków
12. Zakończenie zebrania.
  


© C O P Y R I G H T S 2009: WWW.SUPERHODOWCA.PL